ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   แข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
การแข่งขัน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "ต่อยอดนวัตกรรม"
งาน CITE PROUD SENIOR PROJECT SHOWCASE 2018
จากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ในวันที่ 3 เมษายน 2561

ได้รับรางวัล  "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง"

 โครงการการพัฒนาน้ำยาขัดร้องเท้าจากน้ำมันเครื่อง

อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นางสาวอณู  เทศงามถ้วน

นักศึกษาผู้จัดทำ
1. นางสาวธีรนุช  มังประเสริฐ
2. นางสาวสรารัตน์  ทองอ่อน


ได้รับรางวัล "ชมเชย"
โครง การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากปูนปลาสเตอร์ และหนังสือพิมพ์โดยใช้กระบวนการ Stem Education

อาจารย์ผู้ควบคุม
1. นางสาวกฤติมา  มะลิวัลย์

นักศึกษาผู้จัดทำ
1.นางสาวปวีณา  เจริญลิบ
2.นายภานุวัฒน์  เต๊ัะซัน