ผลงานสถานศึกษา
หน้าแรก   /   ผลงานสถานศึกษา  /   ปีการศึกษา 2561
           ชื่อกิจกรรม                    รางวัล              สถานที่จัด             วันที่        
รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา  รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา     
 รางวัลสถานศึกษ ารางวัลพระราชทาน  รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  6 ตุลาคม 2561
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่อง-ลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาล้ัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 26 สิงหาคม 2561