สารจากผู้บริหาร
หน้าแรก   /   สารจากผู้บริหาร


สารของผู้อำนวยการอิสลามศึกษา


การสร้างสรรค์พัฒนาโลกนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าและการเสริมสร้างสันติสุขภายในสังคม ย่อมเกิดจากการศึกษาวิชาความรู้ และอบรมปลูกฝังทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้วยความตระหนักในความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจจึงได้บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามศึกษาควบคู่ไปกับการประสิทธิ์ประสาทวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมเข้าสู่ตลาดแรงงานและวงการธุรกิจ อันจะเป็นหน่วยหนึ่งในการพัฒนา เสริมสร้างความมั่นคง และสันติสุขภายในสังคมและประเทศชาติ