ปวส (ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ)
หน้าแรก   /  ปวส (ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศาสนบริหารธุรกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (จบปวส.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศาสนบริหารธุรกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (จบปวส.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศาสนบริหารธุรกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (จบปวส.)