ปวช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หน้าแรก   /  ปวช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศาสนบริหารธุรกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศาสนบริหารธุรกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศาสนบริหารธุรกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ