บุคลากรสาขาการบัญชี


 

  ลำดับ   รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวอณู  เทศงามถ้วน หัวหน้าสาขาการบัญชี
2 นางเมทินี  อิมามี  ครูสาขาการบัญชี 
3 นายณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ ครูสาขาการบัญชี
4 นางสาวซารีฮะ ดอเลาะ ครูสาขาการบัญชี