องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
หน้าแรก   /   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวลัดดาวัลย์  หวังปัญญา ประธาน
2 นายมนัสชัย  แก้มแย้ม รองประธาน
3 นางสาวกัญญาภรณ์  อัปดุลกะเด เหรัญญิก
4 นางสาวอารียา  มังคลัง นายทะเบียน
5 นางสาวณัฐฐา  ลายสาคร ประชาสัมพันธ์
6 นางสาวอทิตยา  มันเดวอ เลขานุการ
7 นางสาวจิตติมา  สิงษ์งาม ปฏิคม
8 นางสาวมาลิน มุงอินทร์ กรรมการ
9 นางสาวมนฐิชา  บุญมาเลิศ กรรมการ
10 นางสาวสุนิสา มะหาดเล็ก กรรมการ
11 นายสุรศัดิ์  เทียนมณี กรรมการ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561