ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า
 นักศึกษาเข้าร่วม  การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "THE MARKETING CHALLENGE"
 ณ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน"

รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวปรียาภรณ์  ม่วงปราง
2. นางสาวอริสรา          แอดำ
3. นางสาวนัฐนาเดีย     เมฆลอย

อาจารย์ผู้ควบคุม
นางยุพา    ไทยพิทักษ์