ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมวิชาการ อวท. ระดับชาติ ประจำปี 2561
นางสาววีระยา สลาม นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปี 2561
ธนพัฒน์ เรืองเดช ว่าที่นายก (อวท.) ปี 2562
ได้เข้าร่วมการแสดงของ อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ในงานการประชุมวิชาการ อวท. ระดับชาติ ประจำปี 2561